Fana KK – ny kontingentplan

Ny kontingentplan 2017

Fana KKs årsmøte 20.02.2017 vedtok omfattende endringer i klubbens kontingenttyper og -satser.

Historikk kontingenter

Kontingentene i Fana KK har stått uendret i en årrekke. På grunn av ekstraordinært dugnadsarbeid og store overskudd for noen år siden har klubben i flere år holdt kontingenter og egenandeler på et minimum og reelt sett subsidiert medlemsaktivitetene. Dette har gitt driftsunderskudd i 2015 og 2016. Årsmøtet vedtok at kontingenter og treningsavgifter nå løftes opp på et nivå som vil bringe inntekter og utgifter i balanse.

Nye satser fra mars/april 2017

Nye satser vil bli iverksatt med virkning fra mars eller april 2017. I omleggingsfasen ber vi om at medlemmer som ønsker endring i medlemstype, snarest gir beskjed til klubbleder. Vi opphever i denne sammenheng alle bindingstider for alle kategorier treningsavgifter. Bindingstid bortfaller også fra framtidig treningsavgift.

De nye satsene er:

Årskontingent aktivt (ordinært) medlem

Årskontingent – aktivt (ordinært) medlem: 1000 kr. Dette innebærer innmelding i NKF, betalt idrettsforsikring. For å trene ordinært må man i tillegg betale månedlig treningsavgift.

Årskontingent støttemedlem

Årskontingent – støttemedlem: 500 kr. Disse medlemmene er rene støttemedlemmer. Det betales ikke idrettsforsikring for dem, og de kan ikke stille på trening eller andre idrettsarrangementer i Fana KKs regi.

Treningsavgift

Treningsavgift: 140 kr/mnd flat sats for alle aktive medlemmer.

«Midlertidig passiv»

 

Ordinære medlemmer som av spesifikke årsaker ikke skal trene regulært, bes ta kontakt med klubbleder. Disse betaler da ikke treningsavgift i denne perioden og settes som «midlertidig passiv».

Familierabatt

Familierabatt: Familiemedlem nr 2 får 25% rabatt og betaler slik 75% av ordinær treningsavgift (105 kr/mnd), og familiemedlem nr 3, 4-osv betaler 50% av ordinær avgift (70 kr/mnd).